Machinex

1. Ogólne warunki sprzedaży

Wszystkie zamówienia są przyjmowane i realizowane wyłącznie na warunkach określonych poniżej, które kupujący akceptuje w momencie składania zamówienia lub przyjmowania dostawy. Inne ustalenia wymagają naszej pisemnej zgody.

Przyjmując zamówienie, nie akceptujemy regulaminów kupującego określonych w formularzach zamówienia, potwierdzeniach zamówienia itp., które są sprzeczne z naszymi warunkami. Nasze warunki dotyczą wszystkich przyszłych stosunków prawnych z klientami, nawet jeśli nie zostaną one wyraźnie uzgodnione przy zawieraniu przyszłych umów.

Ustne oświadczenia i ustalenia wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Umowa obowiązuje dopiero po potwierdzeniu przez nas zamówienia na piśmie.

2. Oferta i dostawa

O ile nie określono wyraźnie inaczej, nasze oferty nie są wiążące. Realizacja każdego zamówienia jest uzależniona od dostępności maszyn. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w informacjach na temat reklamowanych maszyn bez obowiązku powiadamiania o takich zmianach jakiejkolwiek osoby, organizacji lub instytucji. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane przez nas dane były poprawne.

Jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do wszelkich danych, które udostępniamy w internecie, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu.

Nasze ceny podawane są zgodnie z odpowiednimi ofertami oraz aktualnymi cennikami i zawsze wymagają potwierdzenia. Dostawa odbywa się na koszt kupującego, a odpowiedzialność przechodzi na niego zgodnie z międzynarodowymi regułami handlu (Incoterms 2000) Międzynarodowej Izby Handlowej obowiązującymi w dniu potwierdzenia zamówienia.

Musi on ubezpieczyć przesyłkę od ryzyka transportu, uszkodzenia itp. na własny koszt. Jesteśmy uprawnieni do rozsądnej zmiany uzgodnionej ceny za nasze towary, jeśli po zawarciu umowy koszty produkcji i/lub koszty ogólne wzrosną. W miarę możliwości dotrzymujemy wskazanych przez nas terminów dostaw.

W przypadku opóźnienia dostawy klientowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie lub prawo do odstąpienia – o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej – tylko wtedy, gdy opóźnienie jest celowe lub istnieje ryzyko rażącego niedbalstwa.

3. Płatność

Przelewem bankowym

Po otrzymaniu naszej faktury proforma należy wpłacić zaliczkę przelewem SWIFT w wysokości 20% całkowitej kwoty do zapłaty. 80% (pozostałe saldo) należy przelać na nasze konto najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem demontażu (lub załadunku, jeśli sprzęt jest już zdemontowany).

Akredytywą

80% całkowitej kwoty można pokryć za pośrednictwem IRLOC (nieodwołalnej, potwierdzonej akredytywy) płatnej w kasie jednego z naszych banków po pierwszym przedstawieniu standardowych dokumentów przewozowych.

4. Zastrzeżenie prawa własności

Wszystkie dostarczone przez nas towary pozostają naszą własnością do czasu pełnego uregulowania wszystkich faktur wynikających ze stosunków handlowych. W przypadku montażu towaru z naszej rezerwy przysługuje nam prawo własności lub współwłasności nowego produktu z uwzględnieniem wartości naszego towaru w stosunku do wartości nowego produktu.

Montaż naszych towarów w innym sprzęcie uznajemy za wykonywany przez nas.

5. Miejsce rozstrzygania sporów – właściwość sądu

Wszelkie spory wynikające z umowy dostawy muszą być ostatecznie rozstrzygane w ramach postępowania arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej, za pośrednictwem jednego lub kilku uznanych arbitrów.

Jeżeli w wyniku takiego postępowania nie można osiągnąć porozumienia, uznaje się, że w przypadku wszelkich sporów wynikających z umowy dostawy lub z nią związanych właściwe jest prawo Hiszpański, a Miluza jest miejscem ustalania wszelkich zobowiązań. Miejscem realizacji jest nasza siedziba pod adresem (c/Ciudad el Ferrol, 21 46988 Paterna, Valencia).

Należy zwrócić uwagę, że angielska wersja językowa wszystkich przetłumaczonych treści i dokumentów jest wersją oficjalną, a tłumaczenia w innych językach służą jedynie do celów informacyjnych.